รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

           ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
 
  1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 
 
ข้อมูลผู้รายงาน
ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2562
ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2563
     1. ชื่อ - สกุล ผู้กรอกแบบสอบถาม  
 นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน
 
     2. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  
 097-961-4216
 
     3. ชื่อ - สกุล ผู้อำนวยการฯ
 นายเอกชัย ปานชนะพงศ์
 
     4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้อำนวยการฯ  
 063-529-6651
 
     
  1.2 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปีงบประมาณ 2561
   
ข้อมูลบุคลากร
จำนวนครูและบุคลากร ณ 10 พ.ย.
ภาคเรียนที่ 2/2562
(คน)
จำนวนครูและบุคลากร ณ 10 มิ.ย.
ภาคเรียนที่ 1/2563
(คน)
     1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
 
     2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 
     3. ครู
9
 
     4. ครูมาช่วยราชการ
1
 
     5. ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณ)
2
 
     6. ครูอัตราจ้าง (เงินจากแหล่งอื่นๆ)
1
 
     7. พนักงานราชการ (ครู)
-
 
     8. พนักงานราชการ (นอกเหนือครู)
-
 
     9. ครูธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
1
 
   10. บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)
-
 
   11. นักการภารโรง
1
 
   12. พนักงานขับรถ
-
 
   13. ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ ช่างอื่นๆ
-
 
   14. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
-
 
   15. พี่เลี้ยงเด็กพิการ
-
 
   16. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการ 1-15
-
 
รวม
16.00
 
           ส่วนที่ 2 : รายงานเงินคงเหลือ
 
รายการ
ครั้งที่ 1
จำนวนเงินคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนเงิน (บาท)
ครั้งที่ 2
จำนวนเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563
จำนวนเงิน (บาท)
     1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
- 
 
         1.1 ค่าครุภัณฑ์
 
         1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
         1.3 อื่น ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)
 
     2. เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ
1,168.34 
 
         2.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด
 
         2.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด
 
         2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ
 
         2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
1,168.34 
 
         2.5 อื่น ๆ
 
     3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ
668,309.23 
 
         3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี
366,915.47 
 
              (1) รายหัว
159,913.67 
 
              (2) ค่าหนังสือเรียน
52,848.00 
 
              (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
11,755.00 
 
              (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
24,240.00 
 
              (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
118,158.80 
 
              (6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
- 
 
              (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
- 
 
         3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจากข้อ 3.1)
204,851.57 
 
              (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)
- 
 
              (2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น)
204,845.72 
 
              (3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
- 
 
              (4) อื่น ๆ
5.85 
 
         3.3 เงินบำรุงการศึกษา
 
         3.4 เงินบริจาค
43,749.01 
 
         3.5 เงินรายได้สถานศึกษา
37,793.18 
 
         3.6 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ.
 
         3.7 เงินประกันสัญญา
15,000.00 
 
         3.8 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน
 
         3.9 เงินลูกเสือ
 
         3.10 เงินเนตรนารี
 
         3.11 เงินยุวกาชาด
 
         3.12 อื่น ๆ
 
     4. เงินอื่น ๆ คงเหลือ
- 
 
รวม
669,477.57 
 
 
           ส่วนที่ 3 : รายรับของโรงเรียน
 
รายรับ
ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2562
1 ต.ค. - 31 มี.ค.
จำนวนเงิน (บาท)
ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2563
1 เม.ย. - 30 ก.ย.
จำนวนเงิน (บาท)
     1. งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา (จากส่วนที่ 2)
669,477.57 
 
         1.1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี [ส่วนที่ 2 ข้อ 1]
 
         1.2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ [ส่วนที่ 2 ข้อ 2]
1,168.34 
 
         1.3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ
668,309.23 
 
              (1) เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี [ส่วนที่ 2 ข้อ 3.1]
366,915.47 
 
              (2) เงินอุดหนุนทั่วไป [ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2]
204,851.57 
 
              (3) เงินอุดหนุนอื่น [ส่วนที่ 2 ข้อ 3.3 - 3.12]
96,542.19 
 
         1.4 เงินอื่น ๆ คงเหลือ [ส่วนที่ 2 ข้อ 4]
 
     2. งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
3,434,629.53 
 
         2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี
273,161.00 
 
              (1) รายหัว
166,250.00 
 
              (2) ค่าหนังสือเรียน
6,606.00 
 
              (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
31,295.00 
 
              (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- 
 
              (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
42,010.00 
 
              (6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
27,000.00 
 
              (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
- 
 
         2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจากข้อ 2.1)
25,508.53 
 
              (1) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
- 
 
              (2) อื่น ๆ
25,508.53 
 
         2.3 งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ วิทยฐานะฯ)
2,784,460.00 
 
         2.4 งบดำเนินงาน
351,500.00 
 
              (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร
180,000.00 
 
              (2) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
90,000.00 
 
              (3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
- 
 
              (4) ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
- 
 
              (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
- 
 
              (6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
- 
 
              (7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ
- 
 
              (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(สพฐ./สพป./สพม.)
13,500.00 
 
              (9) ค่าเช่าบ้าน
8,000.00 
 
              (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ
- 
 
              (11) ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา
- 
 
              (12) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
- 
 
              (13) สำหรับดำเนินการต่างๆ เช่น โครงการที่ได้รับจาก สพฐ./สพท./, ค่าพาหนะนักเรียน, ค่าเช่าที่ดิน, ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
60,000.00 
 
         2.5 งบลงทุน
 
              (1) ค่าครุภัณฑ์
- 
 
              (2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 
 
                   (2.1) ค่าก่อสร้างอาคาารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
- 
 
                   (2.2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ฯ
- 
 
     
รายรับ
ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2562
1 ต.ค. - 31 มี.ค.
จำนวนเงิน (บาท)
ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2563
1 เม.ย. - 30 ก.ย.
จำนวนเงิน (บาท)
     3. เงินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐอื่น (เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงเรียนฯ)
- 
 
         3.1 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา, และโรงเรียนอื่นๆ
 
              (1) รายหัว
- 
 
              (2) ค่าหนังสือเรียน
- 
 
              (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
- 
 
              (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- 
 
              (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- 
 
              (6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
- 
 
              (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
- 
 
              (8) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
- 
 
              (9) เงินบำรุงการศึกษา
- 
 
              (10) เงินบริจาค
- 
 
              (11) เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจาการผิดสัญญา)
- 
 
              (12) อื่น ๆ
- 
 
         3.2 ค่าจ้างครูและบุคลากร
 
         3.3 สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ (นอกเหนือข้อ 3.1 - 3.2)
 
     4. เงินที่ได้รับจาก อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.)
356,000.00 
 
         4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)
 
         4.2 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น)
356,000.00 
 
         4.3 สำหรับการดำเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 4.1 - 4.2)
 
     5. เงินนอกงบประมาณ [เงินระดม, เงินรายได้, เงินบริจาค ฯ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)]
105,417.08 
 
         5.1 เงินบำรุงการศึกษา
 
         5.2 เงินบริจาค
43,072.95 
 
         5.3 เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)
62,019.73 
 
         5.4 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ.
 
         5.5 เงินประกันสัญญา
 
         5.6 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน
324.40 
 
         5.7 เงินลูกเสื้อ
 
         5.8 เงินเนตรนารี
 
         5.9 เงินยุวกาชาด
 
         5.10 สำหรับการดำเนินการต่าง ๆ (นอกเหนือจากข้อ 5.1 - 5.9)
 
     6. รายได้แผ่นดิน
1,342.00 
 
         6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด
 
         6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด
 
         6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ
 
         6.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
1,342.00 
 
         6.5 อื่น ๆ
 
รวม
4,566,866.18 
 
 
           ส่วนที่ 4 : รายจ่ายของโรงเรียน
 
รายจ่าย
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม
เงิน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงิน
รายได้แผ่นดิน
โครงการ
เรียนฟรี
เงินบำรุง
การศึกษา
เงินบริจาค
เงินรายได้
สถานศึกษา
อื่น ๆ
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
- 
149,017.00 
- 
- 
- 
- 
- 
      1.1 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ (ไม่รวมข้อ 1.2-1.7)
70,212.00 
 
      1.2 หนังสือห้องสมุด
 
      1.3 หนังสือเรียน
 
         
      1.4 อุปกรณ์การเรียน
 
31,295.00 
         
      1.5 เครื่องแบบนักเรียน
 
         
      1.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
47,510.00 
       
      1.7 อื่น ๆ
 
  2. ด้านการบริหารงานบุคคล
3,075,960.00 
- 
- 
- 
45,000.00 
- 
- 
      2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร
3,075,960.00 
45,000.00 
 
           (1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนฯ)
2,784,460.00 
           
           (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร
180,000.00 
           
           (3) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย อปท.
         
- 
 
           (4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอื่น ๆ
 
- 
- 
- 
45,000.00 
- 
 
           (5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
90,000.00 
           
           (6) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
           (7) ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
- 
           
           (8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายชั่วโมง
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
           (9) ค่าจ้างบุคลากรอื่นๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้านฯ)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
           (10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
- 
           
           (11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
           (12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการ พนักงานฯ
- 
           
           (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เช่น สพฐ./สพป./สพม.ฯ)
13,500.00 
- 
- 
- 
- 
- 
 
           (14) ค่าเช่าบ้าน
8,000.00 
           
      2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ
 
      2.3 อื่น ๆ
 
   
รายจ่าย
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม
เงิน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงิน
รายได้แผ่นดิน
โครงการ
เรียนฟรี
เงินบำรุง
การศึกษา
เงินบริจาค
เงินรายได้
สถานศึกษา
อื่น ๆ
  3. ด้านการบริหารงบประมาณ
- 
44,092.50 
- 
- 
- 
- 
- 
      3.1 ค่าครุภัณฑ์
 
      3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
 
      3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 
      3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา
 
      3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 
      3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน
           
      3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
44,092.50 
 
      3.8 อื่น ๆ (เช่น ค่ากำจัดปลวก เป็นต้น)
 
  4. ด้านการบริหารทั่วไป
12,000.00 
67,566.14 
- 
- 
- 
48,324.40 
- 
      4.1 ค่าสาธารณูโภค
12,000.00 
44,146.14 
 
           (1) ค่าไฟฟ้า
- 
28,394.52 
- 
- 
- 
- 
 
           (2) ค่าน้ำประปา
- 
15,341.72 
- 
- 
- 
- 
 
           (3) ค่าโทรศัพท์
- 
409.90 
- 
- 
- 
- 
 
           (4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
           (5) ค่าอินเทอร์เน็ต (งบ สพฐ. สพท. เงินรายหัว และเงินอื่น ๆ)
12,000.00 
- 
- 
- 
- 
- 
 
           (6) ค่าอินเทอร์เน็ต (งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 
- 
         
      4.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊าซเชื้อเพลิง
 
      4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ
7,840.00 
48,000.00 
 
      4.4 ค่าวัสดุ
 
      4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน
 
      4.6 เงินประกันสัญญา
         
 
      4.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน
         
324.40 
 
      4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
15,580.00 
 
      4.9 อื่น ๆ (เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
 
   
รายจ่าย
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม
เงิน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงิน
รายได้แผ่นดิน
โครงการ
เรียนฟรี
เงินบำรุง
การศึกษา
เงินบริจาค
เงินรายได้
สถานศึกษา
อื่น ๆ
  5. ด้านกิจการนักเรียน
- 
27,000.00 
- 
31,000.00 
6,000.00 
379,140.00 
- 
      5.1 ปัจจัยพื้นฐานสำรับนักเรียนยากจน (โครงการเรียนฟรี)
 
27,000.00 
         
      5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน (โครงการเรียนฟรี)
 
         
    &nb
           ส่วนที่ 5 : รายงานเงินคงเหลือ
 
รายการ
ครั้งที่ 1
จำนวนเงินคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
จำนวนเงิน (บาท)
ครั้งที่ 2
จำนวนเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จำนวนเงิน (บาท)
     1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
- 
 
         1.1 ค่าครุภัณฑ์
 
         1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
         1.3 อื่น ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)
 
     2. เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ
1,342.00 
 
         2.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด
 
         2.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด
 
         2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ
 
         2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
1,342.00 
 
         2.5 อื่น ๆ
 
     3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ
679,255.80 
 
         3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี
352,400.83 
 
              (1) รายหัว
144,293.03 
 
              (2) ค่าหนังสือเรียน
59,454.00 
 
              (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
11,755.00 
 
              (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
24,240.00 
 
              (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
112,658.80 
 
              (6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
- 
 
              (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
- 
 
         3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจากข้อ 3.1)
207,220.10 
 
              (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)
- 
 
              (2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น)
205,205.72 
 
              (3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
- 
 
              (4) อื่น ๆ
2,014.38 
 
         3.3 เงินบำรุงการศึกษา
 
         3.4 เงินบริจาค
55,821.96 
 
         3.5 เงินรายได้สถานศึกษา
48,812.91 
 
         3.6 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ.
 
         3.7 เงินประกันสัญญา
15,000.00 
 
         3.8 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน
 
         3.9 เงินลูกเสือ
 
         3.10 เงินเนตรนารี
 
         3.11 เงินยุวกาชาด
 
         3.12 อื่น ๆ
 
     4. เงินอื่น ๆ คงเหลือ
- 
 
รวมส่วนที่ 5
680,597.80 
 
     
      สรุปรายรับ (ส่วนที่ 3)
4,566,866.18 
 
      สรุปรายจ่าย (ส่วนที่ 4)
3,886,268.38 
 
      งบประมาณคงเหลือ (ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 4)
680,597.80