กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฎหมายการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.91 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB