[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2543 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
2558 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศิลปกรรม(นาฏศิลป์)
2546 ปริญญาตรี/ปริญญาตรี ราชภัฏอุตรดิตถ์/สุขศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 มิถุนายน 2543 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1เมษายน 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
1กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
1เมษายน 2550 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชะานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2531-2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 ครูชำนาญการพิเศษ
1สิงหาคม 2529 โรงเรียนบ้านรามัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2542-2563 sdcfdsf desfserd
2537 โรงเรียนบ้านนาปง อาจารย์ 1
15 พฤษภาคม 2560- 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 E-Portfolio
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
4 Slot Gacor Terbaik
5 แผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning
6 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning วิชาสังคมศึกษา
7 การจัดการเรียนรู้ Actiivw Learing
8 กล้องจุลทรรศน์
9 E-Portfolio
10 E-PORTFOLIO
11 E-Portfolio
12 E-portfolio
13 E-Portfolio
14 ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รหัสหลักสูตร 64099)
15 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
16 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
17 ชื่อผลงาน (นวัตกรรม/Best Practice) รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
18 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
19 แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
20 นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย
21 SAR เทอม 2 ปี 2564 ครูประทุมพร เคนหวด
22 SAR2564
23 ภาพประกอบ 2564
24 SAR ธนาวัฒน์ ชนะมาร ปี 2564
25 SAR 2 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
26 SAR 1 - 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
27 รางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม
28 Gagak terbaik
29 Gagak hensem
30 ผ่านการคัดเลือก ระดับดีเด่น กิจกรรมการประกวดการจัดห้องเรียน
31 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
32 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
33 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
34 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
35 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
36 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีมหญิง ในกลุ่มการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
37 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีบุคคลออทิสติก ระดับอายุ 8-12 ปี
38 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
39 ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 22 กันยายยน 2564
40 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
41 6. ครู ผู้ผ่านการคัดเลือกและรับทุนจาก สพฐ.ให้ไปฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ(Enhancing English Teaching through Best Practices) ณ สหรัฐอเมริกา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-24 พฤษภาคม 2554
42 5. ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2555
43 4. ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
44 3. ครู ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ(Thailand TESOL) จากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสถานทูตอเมริกาประจำปีการศึกษา 2559
45 2. ครู ผุ็ปฏิบัติหน้าที่เอเอฟเอสที่ได้รับทุน ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส ด้านการสอน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-28 ตุลาคม 2559
46 วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
47 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ชุมทางทุ่งสงวิชาการ
48 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
49 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
50 ผู้ฝึกสอน / กรรมการตัดสิน Volleyball
51 วิจัยในชั้นเรียน ครูจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ ปีการศึกษา 2563
52 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
53 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
54 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
55 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
56 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
57 คำเหล่านี้พี่ ป.๖ ควรรู้
58 PLC นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ ประจำปีการศึกษา 2563
59 PLC นางสาวคณิตา ซากัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
60 วิจัยในชั้นเรียน ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
61 PLC ปีการศึกษา 2563
62 PLC ปีการศึกษา 2563
63 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563
64 SAR นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
65 SAR นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา 1/2563
66 วิจัยในชั้นเรียน ปี 2563
67 แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
68 แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2563
69 Google classroom ปี2563
70 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รายวิชาภาษาอังกฤษ
71 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
72 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
73 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
74 รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์
75 ประกาศนียบัตร แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลแม่น้ำคู้
76 รางวัลครูดีในดวงใจ
77 รางวัล หนึ่งแสนครูดี
78
79 ได้รับรางวัล "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
80 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่
81 รางวัลแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
82 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ ของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี
83 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
84 วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2562
85 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
86 PLC นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชต ปีการศึกษา 2562
87 SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
88 PLC ครูทองจันทร์ สลักคำ ปีการศึกษา 2562
89 PLC ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
90 SAR ครูชารดา ปัญญาพิม ปีการศึกษา 2562
91 Google Classroom ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2563
92 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
93 SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2562
94 google classroom นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
95 แผนการจัดการเรียนรู้ พ22103 กรีฑา นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
96 วิจัยในชั้นเรียน นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
97 PLC นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
98 SAR นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
99 Google Classroom ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2563
100 PLC นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
101 SAR นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
102 Google classroom นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2563
103 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางเดือญเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2562
104 แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ครูวาสนา สำราญรมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
105 วิจัยในชั้นเรียน นางวาสนา สำราญรมย์ ปี 2562
106 วิจัยในชั้นเรียน นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม พ.ศ. 2562
107 วิจัยในชั้นเรียน
108 PLC (Professional Learning Community)
109 Google Classroom
110 SAR ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2562
111 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
112 ครูครับ เว็ปเข้าได้ ไม่ต้อง login
113 dasdasd
114 สื่อประเภท Online โดยใช้ Power Point ประกอบในการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง ปฐมนิเทศ 1-2
115 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิ.ย.63
116 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
117 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
118 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
119 วิธีพับกล่องนม2
120 วิธีพับกล่องนม1
121 ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
122 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
123 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
124 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
125 รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2562
126 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม " Interactive Participative Learning Through Action "
127
128 การศึกษาวิจัยการปลูกพื๙ข้าวไร่ "กรณีศึกษาบ้านนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย"
129
130 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรฺโลกทั้งระบบ (Earth Science System : ESS) ร่วมกับโครงการGLOBE สสวท.และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
131 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนเชื้อสายจีนฮ่ออพยพกับนักเรียนทั่วไป : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
132 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลิง ณ วัดถ้ำปลา ตามโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษภาคม 2551)
133 งานวิจัย " น้ำบาดาลแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำปลา" โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 2551ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
134 Young Teacher Awards 2019
135 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on "English Vocabulary of COVID-19" total test score is 95% certify by Secondary Education Service Area Office 32
136 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
137 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
138 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
139 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
140 แบบฝึกทักษะ classroom
141 ใบงานที่๔
142 ใบงานที่๔
143 ใบงานที่๔
144 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
145 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
146 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
147 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
148 SAR
149 ทดลอง
150 ทดลองส่งข้อมูล