รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

*แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
*มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
*เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562