แผนดำเนินงานประจำปี

        *แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะเวลา 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
        *เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563