คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ พัฒแทน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจารึก ประทุมทอง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสม ทองจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา พุทธสุขา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ทองเสริม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช รอดศรีนาค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประชีพ ทัพศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรัณยา เพชรชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ ทองชิต
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ