วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ในปี 2561 โรงเรียนบ้านตาขุน มีนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปฐมวัย


และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวทันเทคโนโลยี


เรียนรู้อย่างมีความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน