พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

              1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

              2. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้

              3. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทย

              4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

              5. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

              6. ส่งเสริมกิจกรรมเตรียมตัวสู่อาเซียน

เป้าประสงค์

ด้านผู้เรียน

              1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

              3. ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ

และศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ปลอดจากอบายมุขสิ่งเสพติด

              4. ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทำงาน

และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

              5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

              1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

              2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

              3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

              4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน


ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

              1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมา

ภิบาลมีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐานสากล

              2.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ด้านคุณภาพประสานชุมชน

              1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ

              2.  โรงเรียนมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน

และชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

              ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน “โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

              การออมทรัพย์ “การประหยัดคือการสร้างอนาคต”